OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

a) Stránky cz-tip.cz nabízí zasílání tipů na sportovní utkání.

b) Zájemce, který chce dostávat placené tipy se musí zaregistrovat a splňovat další z níže stanovených podmínek, včetně úhrady příslušné částky.

II. Odebírání placených tipů

a) Tipy na sportovní utkání může odebírat pouze osoba, která dovršila 18 let věku a má plnou způsobilost k právním úkonům.

b) Zájemce objednáním placených tipů potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a instrukcemi provozovatele zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.

c) Vyplněním žádosti/objednávky o zasílání tipů souhlasíte se zařazením emailové adresy do databáze a zároveň souhlasíte se zasíláním tipů a obchodních sdělení.

III. Práva a povinnosti

Provozovatel je povinen poskytovat uživateli, který si řádně předplatil placené tipy 15 tipů měsíčně.

IV. Upozornění

a) Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za poskytované tipy, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm závislé. Provozovatel negarantuje správnost zveřejňovaných tipů, ale pouze zasílá informace, které vedou k jejich úspěšnosti.

b) Uživatel bere na vědomí, že servis sázkového poradenství má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je, se rozhodnout, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv a v jaké výši učiní svou sázku.

c) Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Sázení je zejména zábavou, nikoli prostředkem k získání vysněných astronomických výher. Uživatelům se doporučuje, aby se zajímali o sport a byli tak schopni si sami učinit úsudek, kdo má větší šanci vyhrát a jak může zápas dopadnout. Pokud nebude uživatel schopen ovládat své chování již na začátku, nechť přestane sázet.

d) Finanční prostředky se v případě záporného zisku klientům nevrací.

V. Reklamace

a) Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu provozovatele: cz-tip@email.cz

b) Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne jejího přijetí.

c) Nesprávnost poskytnutých tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat.

VI. Zrušení zasílání tipů

a) Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení zasílání tipů či obchodních sdělení napsáním emailu na emailovou adresu provozovatele cz-tip@email.cz

b) Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit zasílání tipů v případě, že je uživatel včas neuhradí, poruší tyto obchodní podmínky, přepošle nebo přeprodá tipy, popřípadě jedná v rozporu se zákony ČR.

c) Zrušením zasílání tipů nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků.

VII. Závěrečná ustanovení

a) Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

b) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2015

c) Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je uživatel oprávněn požádat o zrušení zasílání tipů.

d) Provozovatelem stránek cz-tip.cz je fyz. osoba, IČ: 76049698

NEKUPUJ ZAJÍCE V PYTLI

VYZKOUŠEJ SI NAŠI SLUŽBU ODE DNEŠKA

NA 14 DNÍ ZA 400 Kč